Wykaz bieżących formularzy IAO

oraz wersja w jęz. angielskim na podstronach biura głównego IAO:

 

Zasady członkostwa w IAO

International Association for Orthodontics (IAO) – Międzynarodowe Stowarzyszenie na rzecz Ortodoncji to organizacja powołana w 1961 r. głównie dla dentystów ogólnych praktykujących ortodoncję, jak i dla specjalistów ortodontów.

Przedstawicielem krajowym IAO jest firma IAO POLSKA (koordynator Sekcji Polskiej), a wcześniej UNO-DENTAL (koordynator regionalny w latach 2004–2006; koordynator Sekcji Polskiej w latach 2006–2009). więcej (..)

 

Wstąp do IAO już dziś!

Zasady przystąpienia do IAO:

 1. Pobrać i wydrukować Formularz członkostwa – lekarz (str. 1 – zgłoszenie; str. 2 – dodatkowy opis techniczny) lub wejść na stronę rejestracji IAO i po założeniu konta IAO Membership Registration wypełnić zgłoszenie elektroniczne umożliwiające również bezpieczne płatności online (tymczasowo dostępne tylko dla lekarzy; pozostałe opcje – patrz punkt 6). Zgłoszenia przyjmowane są również podczas kursów ortodontycznych IAO POLSKA oraz sesji IAO w Polsce. UWAGA: Zgłoszenia na formularzach IAO POLSKA premiowane są anulacją jednorazowej dodatkowej opłaty manipulacyjnej.
 2. W przypadku wersji drukowanej wypełnić wszystkie pola formularza czytelnym pismem bez polskich znaków i odesłać do USA (faksem 0–01 414 272 2754 lub na adres korespondencyjny podany na formularzu; w razie wątpliwości można skontaktować się z firmą IAO POLSKA – patrz punkt 8).
 3. Opcje płatności: a) karta kredytowa (patrz punkt 4) faksowana lub obciążana online, b) przelew zagraniczny (patrz punkt 5) oraz c) gotówka na wybranych kursach IAO POLSKA. UWAGA: W każdej opcji ewentualny rachunek wystawia biuro główne IAO.
 4. Udostępnione przy zgłoszeniu/odnowieniu informacje o karcie kredytowej traktowane są przez biuro główne IAO jako poufne, jednorazowe i usuwane po dokonaniu wskazanej transakcji.
 5. W przypadku płatności przelewem zagranicznym (Przelew do IAO) na formularzu zgłoszeniowym należy zaznaczyć opcję PRZELEW (wire transfer). Osoby chcące otrzymać fakturę/rachunek proszone są o wyraźny dopisek INVOICE na zgłoszeniu.
 6. Wysokość składki: podana na formularzu preferencyjna składka na rok 2019 wynosząca 250 $ dotyczy lekarzy z wybranych krajów (w tym Polski) i zapewnia członkostwo przez jeden rok kalendarzowy (I–XII br.); składka dla studentów wynosi 27,50 $ (Formularz członkostwa – student lub strona rejestracji IAO – opcja Dental Student Members); dla personelu, w tym asystentek, higienistek i techników – 55 $ (Formularz członkostwa – personel lub strona rejestracji IAO – opcja Auxiliary Members), natomiast dla przedstawicieli przemysłu stomatologicznego i handlowców – 110 $ (Formularz członkostwa – handlowiec lub strona rejestracji IAO – opcja Vendor Members). UWAGA: Podobnie jak w przypadku lekarzy, zgłoszenia na formularzach IAO POLSKA premiowane są anulacją jednorazowej dodatkowej opłaty manipulacyjnej.
 7. Każdy nowy członek chcący wykazać się zaliczonymi szkoleniami i zbierać punkty CE credits (patrz poniżej) ma prawo zadeklarować na podstawie posiadanych zaświadczeń wszelkie kursy z szeroko pojętej dziedziny ortodoncji odbyte w ciągu ostatnich 10 lat (ma to charakter oświadczenia, a każdy kurs należy opisać na specjalnym żółtym blankiecie dostępnym na zamówienie w siedzibie głównej IAO lub u przedstawiciela krajowego); za każdy zgłoszony i uznany kurs przyznane zostaną wg kodów IAO punkty edukacyjne w systemie IAO. Raz do roku wszyscy członkowie otrzymują zestawienie zadeklarowanych kursów z należną punktacją (wydruk na dzień 15 maja danego roku). Dzięki e-kartotece prowadzonej przez biuro główne, aktywowanie indywidualnego dostępu IAO Membership Registration daje możliwość wglądu w swoje konto, jak też aktualizacji zestawienia kursów na bieżąco.
 8. Informacje ogólne o IAO oraz formularze dostępne są również w biurze firmy IAO POLSKA (ul. Obywatelska 1/U4, 02-409 Warszawa; tel.: 502 099 587; e-mail: biuro@iaortho.pl). IAO POLSKA udziela podstawowych informacji oraz pomaga i pośredniczy w kontaktach z biurem głównym IAO. Wszelkie dokumenty (w tym pakiety członkowskie, zestawienia indywidualne generowane z rejestru oraz publikacje IAO) wysyłane są z zasady przez biuro główne.
 9. W Internecie oficjalną międzynarodową stronę IAO można znaleźć pod adresem www.iaortho.org.

 

Kilka informacji o International Association for Orthodontics oraz korzyściach płynących z członkostwa…

The International Association for Orthodontics (IAO) – Międzynarodowe Stowarzyszenie na rzecz Ortodoncji – zostało założone w Stanach Zjednoczonych w roku 1961 z myślą o promowaniu współpracy w dziedzinie ortodoncji na całym świecie. IAO to postępowa i dynamiczna organizacja skupiająca dentystów ogólnych, pedodontów i innych specjalistów oferujących pacjentom usługi w zakresie leczenia ortodontycznego. To także najstarsze i największe amerykańskie oraz międzynarodowe niespecjalistyczne zrzeszenie ortodontyczne liczące obecnie w ponad 50 krajach świata około 4200 członków, z których około 3800 to lekarze dentyści.

Stowarzyszenie oferuje szeroki wachlarz programów szkoleniowych z dziedziny ortodoncji, materiały edukacyjne, specjalistyczne wsparcie oraz wybór literatury fachowej. więcej (..)

Kategorie przynależności związane ze stopniem doświadczenia – IAO Tier Advancement – zostały opracowane jako zachęta dla Członków do udziału w programach szkoleń podyplomowych International Board of Orthodontics (IBO) – Międzynarodowej Rady Ortodontycznej. Członkowie IAO otrzymują przy każdym osiągnięciu nowego poziomu stosowne certyfikaty.

 • Associate: Generalnie jest to poziom wyjściowy dla nowych Członków IAO. Dentyści zaszeregowani w tej kategorii mają niewielkie bądź zerowe doświadczenie w ortodoncji i rozpoczynają szkolenia w IAO oraz u innych organizatorów, aby dowiedzieć się, jak włączyć ortodoncję do swojej praktyki ogólnej lub pedodontycznej. (z Polski obecnie blisko 150 osób)
 • Active: To następny szczebel wymagający od członka złożenia specjalnego wniosku (Active Tier Advancement Application lub Formularz Active-Fellow) oraz udokumentowania odbycia 150 godzin szkoleń z ortodoncji. Opłata za wniosek wynosi 30 $. (z Polski obecnie 8 osób)
 • Fellow: Ten trzeci poziom przynależności rozpoczyna proces oceny klinicznej. Członkowie osiągający ten poziom powinni wykazać się łącznym minimum 300 godzin edukacji ortodontycznej oraz mieć rozpoczęte świadczenie usług pacjentom. Każdy Członek ubiegający się winien złożyć specjalny wniosek (Fellow Tier Advancement Application lub Formularz Active-Fellow) wraz z opłatą 45 $ oraz dokumentem poświadczającym zaliczenie wymaganej liczby godzin. Przed ostatecznym uznaniem należy złożyć w siedzibie głównej lub u egzaminatora komitetu szkoleniowego – IAO Education Committee Examiner – do oceny 5 zakończonych przypadków ortodontycznych, z czego do wstępnej weryfikacji 1 przypadek, a po uzyskaniu akceptacji sposobu prowadzenia dokumentacji – pozostałe 4. (z Polski obecnie 2 osoby)
 • Board-Eligible: zlikwidowany wiosną 2005
 • Diplomate: Kwalifikują się tu Członkowie IAO, którzy napisali pracę naukową lub artykuł wg wytycznych IAO/IBO, spełnili wymagania wszystkich wcześniejszych kategorii przynależności, dokonali pomyślnej prezentacji 10 zamkniętych przypadków (z których 5 musi być zakończonych od 2 lat) oraz zdali egzaminy uprawniające do nadania statusu Diplomate. Opłata wynosi 500 $. (z Polski obecnie 1 osoba)

Szczegółowe informacje odnośnie ubiegania się o kolejne stopnie w systemie Tier Advancement, dostępne wcześniej na płycie CD lub DVD, od roku 2014 zawarte są w specjalnym podręczniku The IBO Diplomate Examination Candidate Handbook (do pobrania po zalogowaniu na stronie IAO).

 

Siedziba główna stowarzyszenia znajduje się w Milwaukee, stan Wisconsin (USA)

International Association for Orthodontics
750 North Lincoln Memorial Drive, Suite 422
Milwaukee, Wisconsin 53202, USA
tel.: 0–01 414 272 2757
faks: 0–01 414 272 2754
www.iaortho.org
WorldHeadquarters@iaortho.org

 

 

Wybrane korzyści płynące z członkostwa w IAO

 • Dostęp do ponad 130 certyfikowanych instruktorów IAO na całym świecie. (w Polsce obecnie 4 osoby: lek. dent. Marcin Dolecki oraz absolwenci IAO Instructors Institute: w edycji 2010–2011 lek. dent. Monika Ośko i lek. dent. Tytus Andrzej Kuczkowski oraz w edycji 2015–2016 lek. dent. Beata Hołówko)
 • Subskrypcja klinicznego kwartalnika „International Journal of Orthodontics” oraz kwartalnika-biuletynu „Straight Talk”.
 • Dostęp do chronionej hasłem części strony internetowej IAO (www.iaortho.org) – zakładka Members Only – obejmującej m.in. numery archiwalne „International Journal of Orthodontics”.
 • Wpis do ogólnoświatowego rocznika-przewodnika dla lekarzy i pacjentów z wykazem teleadresowym w wersji drukowanej – IAO Worldwide Membership Directory and Referral Guide oraz w wersji elektronicznej – zakładka Find a Doctor.
 • Zniżki przy rejestracji na doroczne spotkanie IAO w USA – IAO Annual Meeting – obejmujące m.in. 4 dni kursów z różnymi wykładowcami.
 • Uczestnictwo w programie archiwizowania przebytych kursów, z uwzględnieniem liczby punktów szkoleniowych – CE credits – zdobytych przez członków IAO. Program ten może okazać się pomocny przy ubieganiu się o nowy stopień zaawansowania oraz przy wystawianiu zaświadczeń agencjom licencyjnym wymagającym punktów CE do wydawania pozwoleń zawodowych.
 • Promowanie dzięki wolontariatowi programu obrony prawnej – IAO Legal Defense Program – który wspiera prawo WSZYSTKICH dentystów do oferowania pacjentom ortodoncji na poziomie. Ta inicjatywa IAO opiera się również na dążeniu do sytuacji, w której wszyscy dentyści otrzymywaliby od ubezpieczycieli jednakowy zwrot kosztów za świadczenia ortodontyczne. (dotyczy głównie USA i Kanady)
 • Grupy dyskusyjne – IAO study clubs – zapewniające dogodność wspólnego analizowania przypadków, w pobliżu miejsca zamieszkania. (dotyczy głównie USA i Kanady; inauguracyjne spotkanie krajowego klubu dyskusyjnego podczas IV sesji IAO w Polsce w listopadzie 2009 r.)
 • Sieć ekspertów-recenzentów IAO służących pomocą członkom IAO, którzy są poddani koleżeńskiemu osądowi przez stanowe czy miejscowe komitety towarzystw stomatologicznych. (dotyczy głównie USA i Kanady)
 • Wypożyczalnia nagrań wykładów z wcześniejszych dorocznych spotkań IAO w USA. (dotyczy głównie USA i Kanady)